dimarts, 3 de març de 2009

El fons dels Arxius Comarcals, disponible a internet

La Generalitat ha posat en marxa un cercador on-line a l'abast de tothom, que permet accedir a les descripcions dels fons documentals que es custodien als arxius comarcals i els documents que els formen, sempre i quan es tracti de fons descrits i consultables.

Amb aquesta nova eina es poden fer cerques globals dels fons de tots els arxius de la Xarxa o bé només dels que es troben en un determinat arxiu. L'opció 'Coneix els fons de l’arxiu' permet visualitzar la Guia dels fons del centre agrupats per tipus de fons. Es poden fer cerques lliures o acotades, per tipus, nom i/o dates dels fons.

És previst que al llarg del 2009 s'incorporin nous fons i documents en la mesura que es resolguin qüestions d'accés pendents i descripcions inacabades. Alhora, també s'associaran de forma progressiva les imatges d’una part dels documents que es descriuen.

FONT: DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ